Åshöjdens Hem och Skola rf

Möte :   Onsdagen den 23.5.2012
Tid:  kl 17:00
Plats:  Åshöjdens skola, Topeliusgatan 16

1§ Ordförande öppnade mötet klo. 17:13

2§ Helena Tarvos valdes till protokolljusterare.

3§ Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutsfört.

4§ Föredragningslistan för mötet godkändes.

5§ Styrelsen konstaterade att föreninges ekonomi är bra. Styrelsen beslöt för att betala understöd för 2012 enligt följande:
Stipendier högstadiet 850 euro
Stipendier lågstadiet 100 euro
Stipendier flexklassen 100 euro
Understöd för lägerskola 2000 euro
Totalt 3050 euro. Efter utbetalningen finns det ca x euro kvar i kassan till hösten 2012.
Styrelsen beslöt att ansökan om understöd  kan sökas från följande instanser:
Oskar Öflund stiftelse, ansökningstid 15.1-15.2
Systrarna Nygren
Åggelby Svensk förening, ansökningstid februari 2013
Lisi Wahl, ansökningstid på hösten
Kulturfonden, ansökningstid till 30.11
Pro Juventute Nostra
Tre Smeder, ansökningstid hösten 2013, våren 2013
SFV, ansökningstid februari 2012
Den 24.5.2012 tillägt:
Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse, c/o Oy Estlander & Co Ab
Annegatan 25, 00100 Helsingfors. http://bostadsstiftelsen.fi/understod1/
Anna och Karl Eklunds stiftels, adress Jerker Hedman/Aktia, Pb 207, 00101 Helsingfors senast 1.6.2012.

6§ Planer för hösten 2012.
Styrelsen planerade Hem och Skola dagen den 14.9.2012 med att bjuda frukost till föräldrarna på skolan. Eventuellt kunde man prata om Palmia kunde sköta om grötservering. Anmälan till temadagen kunde ske via webben så man kan förbereda sig på deltagar antalet. En inbjudan bör skickas ut i god tid.
 

 

7§ Ansökan om bidrag
Ansökningar om understöd fortsätter på samma sätt som tidigare. För att föreningen skall kunna anhålla om bidrag behöver styrelsen veta hurudan verksamhet skolan önskar stöd för. En blankett för detta har gjorts och den skickas till skolans alla lärare för att underlätta ansökningsprocessen för både skolan och styrelsen i framtiden. Lärar-representanten tar upp detta på lärarmötet och informerar om saken.

8§ Rekrytering av nya styrelsemedlemmar.
Lotte Estmann-Wennström och Marianne Vainio meddelade att de avgår från styrelsen från och med hösten 2012. Det behövs nya medlemmar och en ny kassör. Styrelsen beslöt att alla på var sitt håll funderar vem som kunde ställa upp i styrelsen. För tillfället finns det ingen representant från lågstadiet, vilket borde åtgärdas. Barbro lovade prata med lågstadiets Maria Mustala om att någon förälder bör ställa upp nästa höst 2012.

Ett infobrev gällande rekrytering, årsmöte och om de nya hemsidorna bör skickas ut till alla hem.

9§ Årsmöte 16.8.2012 kl 18:30, förberedelser i god tid

10§ Övriga ärenden
Ordförande informerade om Leninparkens framtid och styrelsen funderade på om det går att underteckna adressen som förening för att bevara Leninparken istället för att där byggs en parkhall. Argumenter för att bevara parken bla man får inte förstöra parken, parken är en lekhörna för barnen, skolans lågstadie- och eftisbarn brukar använda parken. Adressen :Vetoomus Lenininpuiston puolesta
        http://www.adressit.com/vetoomus_lenininpuiston_puolesta


9§ Mötet avslutades klo 18:53
 

 

I Helsingfors den 23.5.2012

Åshöjdens Hem och Skola rf  syrelse

Mötesprotokoll 16.5.2013 kl. 16.30
Närvarande:

Helena Tarvos

Pekka Ylikoski

Monica Storrank (fr.o.m. punkt 5)

Lena Sjöberg-Tuominen

per telefon Birgitta Eskelin-Mustonen

 

1. Mötet öppnades kl. 16.40.
2. Helena Tarvos valdes till protokolljusterare för mötet.
3. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
4. Föredragningslistan godkändes.
5. Föreningens ekonomi: översikt presenterades av kassör Pekka Ylikoski. Pekka har betalat fakturorna som inkommit (Palmias faktura över frukostdagen 19.4.2013, Förbundet Hem och Skolas medlemsavgift). De beviljade bidragen har inkommit (Stiftelsen Tre Smeder, Svensk förening i Åggelby).

6. Elevstipendier till skolan våren 2013: Konstaterades att föreningens ekonomi medger att 800 euro beviljas för elevstipendier. Lärarkåren har vårt fulla förtroende att fördela medlen rättvist till elever i olika klasser. Det enda vi vill poängtera är att också elever i de lägre klasserna bör få stipendium/stipendier ur HoS medel.

7. Verksamheten hösten 2013: på Hem och Skola-dagen 27.9. planeras grötfrukost för elever, föräldrar och lärare enligt beprövad modell i samarbete med skolköket.
I september ansöks om medel från Stiftelsen Tre Smeder och eventuellt från Pro Juventute Nostra samt andra fonder och stiftelser.

8. Rekrytering av nya styrelsemedlemmar: tre av de nuvarande styrelsemedlemmarna kommer inte att fortsätta i styrelsen pga. att de inte längre har barn i skolan nästa läsår och en fjärde medlem har önskat avgå av andra skäl. Minst två nya styrelsemedlemmar bör rekryteras, senast på årsmötet.

9. Årsmötet ordnas 5.9. i samband med skolans föräldramöte. I augusti efter att höstterminen inletts hålls ett elektroniskt styrelsemöte. Kassören gör upp bokslutet efter att räkenskapsperioden avslutats 31.7. och skickar alla dokument till verksamhetsgranskaren i god tid före årsmötet.

10. Övriga ärenden förelåg inte.
11. Mötet avslutades kl. 17.21.

 


Mötesprotokoll 21.3.2013 kl. 17.00

Närvarande:
Lena Sjöberg-Tuominen, ordförande
Helena Tarvos
Meliina Ruokonen
Birgitta Eskelin-Mustonen, sekreterare
Barbro Lindqvist-Helle, lärarrepresentant


1. Ordförande öppnade mötet kl. 17.00.

2. Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Föredragningslistan för mötet godkändes.

4. Verksamhet under våren 2013

a) Grötfrukosten 19.4.2013 ordnas, åtminstone Lena, Meliina och Monica hjälper till på morgonen.

b) ÅHoS bjuder på saft och bulle vid Unicef-rundan som ordnas i slutet av april, ifall Svensk förening i Åggelby beviljar de medel som ansökts för detta.

5. Föreningen väntar på svar på ansökningar riktade till Stiftelsen Tre Smeder och Svensk förening i Åggelby.
Den ekonomiska situationen gås igenom på nästa möte.

6. Skolan hörde sig för ifall ÅHoS har möjlighet att understöda språkresan till Essen ifall skolans egna ansökningar inte inbringar tillräckligt. Styrelsen ställer sig positivt till detta
såtillvida föreningens egen ekonomi tillåter, vi återkommer vid behov till detta på nästa möte.

7. Mötet avslutades kl. 17.33. 


Mötesprotokoll  5.2.2013 kl. 17.00 i skolan, Topeliusgatan 16, Helsingfors

Närvarande:
Lena Sjöberg-Tuominen, ordförande
Helena Tarvos
Meliina Ruokonen
Pekka Ylikoski
Birgitta Eskelin-Mustonen, sekreterare
Barbro Lindqvist-Helle, lärarrepresentant


1. Ordförande öppnade mötet kl. 17.05.

2. Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Föredragningslistan för mötet godkändes.

4. Föreslogs grötfrukostdag till 19.4.2013, Barbro kollar med skolan.

5. Ansökningar om bidrag skickas under våren till följande:
Tre Smeder
Svensk förening i Åggelby
Oskar Öflunds stiftelse
Anna och Karl Eklunds stiftelse har ansökningstid senare, likaså Bostadsstiftelsen,
Styrelsen återkommer till dessa senare.

6. Nästa möte beslöts att hållas 21.3.2013 kl. 17.00.

7. Mötet avslutades kl. 18.12.

 

 

 

Mötesprotokoll onsdagen 12.12.2012

Närvarande:
Lena Sjöberg-Tuominen, ordförande
Helena Tarvos
Meliina Ruokonen
Pekka Ylikoski
Birgitta Eskelin-Mustonen, sekreterare
Barbro Lindqvist-Helle, lärarrepresentant


1. Ordförande öppnade mötet kl. 16.40.

2. Till protokolljusterare valdes Meliina Ruokonen och Pekka Ylikoski.

3. Konstaterades att mötet var lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Föredragningslistan för mötet godkändes.

5. Styrelsen konstaterade att föreningens ekonomi är tillfredställande. 44 familjer har betalat medlemsavgiften. Stiftelsen Tre Smeders understöd på x eur betalas till skolans konto. Saldot 30.11.2012 var € x.

6. a.
För vårterminen 2013 planeras en ny grötfrukostdag, exempelvis i april. Skolans önskemål gällde understöd för anskaffande av tillbehör för undervisningen i matematik, och klassuppsättningar av skönlitterära böcker. Styrelsen återkommer till detta efter att skolan skickat specifierad ansökan. Diskuterades också vintersportdagen i februari och huruvida skolan behöver understöd till ordnandet av denna, Barbro kollar.
b.
Ansökan skickas till Tre Smeder under februari. Övriga möjliga bidragsgivare:
Bostadsstiftelsen
Lisi Wahls stiftelse
Pro Juventute Nostra
Arbetets vänner
Svenska folkskolans vänner
Svensk förening i Åggelby
Anna och Karl Eklunds stiftelse
Oskar Öflunds stiftelse
c.
Diskuterades om eventuell utomstående föredragshållare till föräldramötet,
Barbro kollar med skolan, åsikt och behov.
Helena kollar om vi kunde ordna med föredrag om rusmedel, fokus närmast på  niorna.

7. Beslöts att föredragningslistor och protokoll införs på föreningens websida.

8. Pekka åtog sig uppgiften att göra upp en budget. Följande möte beslöts vara 5.2.2013 och därefter 21.3.2013.

9. Mötet avslutades kl. 17.20.

 

 

 


Årsmöte torsdagen 16.8. 2012  i skolans festsal
Närvarande: 38 personer (namnlista finns)

1. Mötet öppnades kl. 18.24
2. Till mötesordförande valdes Lena Sjöberg-Tuominen, till mötessekreterare Birgitta Eskelin-Mustonen, till protokolljusterare Jan Holmberg och Susanna Rosas. Beslöts att protokolljusterarna vid behov agerar rösträknare.
3. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
4. Föredragningslistan godkändes.
5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande presenterades av mötesordförande.
6. Bokslutet för verksamhetsperioden 2011-2012 fastställdes och styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.
7. Verksamhetsplanen för 2012-2013 fastställdes. Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro. Mötesordföranden motiverade avsaknaden av budget och konstaterade att styrelsen kommer att göra upp budgeten senare.
8. Till styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2012-2013 valdes Birgitta Eskelin-Mustonen, Helena Tarvos, Lena Sjöberg-Tuominen, Maria Uusitalo, Meliina Ruokonen, Monica Storrank och Pekka Ylikoski.
9. Till verksamhetsgranskare valdes Jan Holmberg och till suppleant Päivi Huhta.
10. Mötesordförande presenterade Patent- och registerstyrelsens förslag till korrigeringar av föreslagna stadgeändringar. Ändringarna är enbart stilistiska. Ändringsförslagen godkändes enhälligt.
11. Diskuterades Leninparkens situation och Helsingfors stads planer för den nya parkeringshallen med ingång alldeles intill skolbyggnaden vid Sturegatan.  Föreningen har möjlighet till en s.k. trädadoption, vilket understöddes. Styrelsen önskar bibehålla parken i sitt nuvarande skick och strävar att arbeta för detta ändamål. Framfördes önskemål om att detta även skall skrivas in i verksamhetsplanen.
12. Mötet avslutades klockan 19.00.


Helsingfors 16 augusti 2012

Lena Sjöberg-Tuominen, mötesordförande

Birgitta Eskelin-Mustonen, mötessekreterare

Jan Holmberg, protokolljusterare

Susanna Rosas, protokolljusterare