PROTOKOLL 3/2015
Styrelsemöte 18.5.2015 klockan 18.00
 
Närvarande:    Niki Hamro
Meliina Ruokonen
Kati Sommarström
Heidi Stenbacka­-Monnberg
Pekka Ylikoski
Maggi Lindberg (sekreterare)
 
 
1. Mötet öppnades 18.25.
2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
3. Ekonomi och bankkonto:
? Det finns 6 209,71 euro på kontot och det ska komma ännu 300 euro från SFV. Det
har kommit in märkbart mera medlemsavgifter i år än förra året (totalt 860 euro).
? Styrelsen beslöt att upphöra med beställning av kontoutdrag i pappersform. Pekka
Ylikoski får fullmakt att å styrelsen vägnar avbeställa kontoutdragen i pappersform.
? Inför nästa verksamhetsår: När ny ordförande väljs vid årsmötet på hösten 2015,
måste den nya ordföranden få rättigheter till nyttjandet av kontot.
4. FO­-nummer: Pekka Ylikoski utreder om det är möjligt och om det skulle löna sig att skaffa ett FO­-nummer till föreningen.
5. Stipendier:
? 15.5.2015 betalades 12 900 euro till skolans konto (Stipendiefonden genom rötter och
vingar, Aktia FI56 4055 4920173711) för:
i. Heureka (våren 2015) 1000 euro
ii. Essen (våren 2015) 3000 + 2800 = 5800 euro
iii. Klass­stipendier (för våren 2015) 1300 euro (1040 för 7­9 och 260 1­6)
iv. Lägerskola (för hösten 2015) 1500 + 3000 = 4500 euro
v. Klassuppsättning av bok (2015) = 300 euro  
? Dessutom betalades 177,61 euro till Niki Hamro för bokprojektets utgifter och 40 euro
till Tove xxxx i förskolan för Bowling.
? Stipendiemedel finns ännu för följande ändamål:
i. Teaterföreställning, klubbverksamhet och våffeljärn (3000) => Skolan har
informerats om pengarna.
ii. Staket (3000) => Niki fortsätter utreda varifrån vi kan beställa staketet,
leksaker etc.
iii. Böcker (320) => Skolan har informerats
iv. Förskolans utfärder (460) => Förskolan har infomerats.
? Niki och Maggi går igenom vilka stipendier som kan redovisas.
? Noggrannare information om stipendierna finns i tabellen, som upprätthålls av
sekreteraren.?
6. Trycksaker: Maggi utreder hur mycket det kostar att trycka upp tygkassar med skolans nya logo. Styrelsen beslöt att trycka upp kassar under sommaren förutsatt att det blir lönsamt om de kostar ca 5 euro styck. Första satsen kunde vara kring 500 stycken. Kassarna ska finnas till försäljning på infomötet för åk 7. Kati lovade kolla när mötet hålls.
7. Årsmötesförberedelser
? Styrelsen sammansättning nästa verksamhetsår:
i. Niki meddelade att han inte ställer upp som ordförande nästa år, men kan
tänka sig att fortsätta i styrelsen som stipendieansvarig. Ny ordförande
föreslås före årsmötet.
ii. Pekka, Meliina, Heidi och Maggi fortsätter gärna, däremot fortsätter inte Julia.
Birgittas intresse att fortsätta måste ännu utredas.
iii. Ny lärarrepresentant väljs sannolikt vid årsmötet.
iv. Vi försöker värva nya medlemmar till styrelsen speciellt från föräldrar i åk 1,
3M och 7. Ellinor ombeds skicka ett värvningsmeddelande via Wilma i början
av terminen.
? Bokslutet: Pekka förbereder det under sommaren och är i kontakt med
verksamhetsgranskaren.
? Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen: Niki och Maggi förbereder
dokumenten i juni och skickar till styrelsen för kommentarer. I verksamhetsplanen tas
som ny verksamhet för 2015­2016 att styrelsen aktiverar sig i fråga om
klassföräldraskapet.  
8. Text i gula infohäftet. Nedan den text som bearbetades förra sommaren  
? Åshöjdens Hem och Skola r.f. (ÅHoS) är en förening för alla elever, föräldrar och lärare i Åshöjdens grundskola. Vi jobbar för ett ökat samarbete mellan föräldrarna och skolan genom att bland annat arrangera och medverka i olika evenemang på skolan. Föreningen vill därtill öka trivseln i skolan genom att arrangera klubbar, rusta upp skolgården och ekonomiskt understöda skolans verksamhet, lägerskolor och resor.
ÅHoS erhåller sina medel främst genom medlemsavgifter och genom att aktivt ansöka om stipendier. Vi hoppas att också din familj vill stöda skolan och betalar medlemsavgiften! Mera info på hemsidan ?
http://ashojden.hemochskola.fi/hem?
.  
? Texten kompletteras ännu med uppgift om medlemsavgift och kontonummer.
? Maggi skickar den bearbetade texten till Ellinor redan före sommarlovet.
9. Klubbar:  
? Matklubben (NoS) och spanskaklubben (Arbis) fortsätter nästa hösten 2015 om det
finns tillräckligt med intresserade.
? Heidi utreder ännu om vi skulle få ihop en sportklubb från och med nästa höst.   
? Heidi föreslår att den klubbansvariga i nästa styrelse borde vara förälder till barn i de
lägre klasserna, eftersom intresset för klubbar är störst där.  
10. Annat: Styrelsen beslöt att skaffa/skriva ut Klassföräldermaterial från Föreningen Hem och Skola till alla klasser från åk 1 till 7 (totalt 8 mappar). Niki utreder om mapparna ännu finns till försäljning eller om materialet måste skrivas ut.
11. Nästa möte hålls den 18 augusti hemma hos Meliina på Lyckovägen 9.
12. Mötet avslutade 19.56.
 
 

PROTOKOLL 2/2015

Styrelsemöte 31.3.2015 klockan 18.00

Närvarande:

Niki Hamro

Kati Sommarström

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 18.20.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Stipendier. Styrelsen gick igenom stipendierna och konstaterade att det behövs en grundlig genomgång med Dolores Olin om vilka pengar som skolan ännu inte fått och ännu väntar på. Följande stöd kan med säkerhet delges lärarna nedan:
- till Ellinor Essenpengar (2800€) och stipendiepengar till våravslutningen (1360€)
- till Tove L. om att hon kan åka till Heureka (1000€) med hela åk 7
- till Elisabeth vW om att hon kan skaffa våffeljärn (100€)
- till Caroline M. att hon kan planera teaterbesök för alla i åk 3–4 (ingen exakt summa)
- till lågklasserna om att klasserna får gå på Romeo & Julia om intresse finns (ingen exakt summa)
- till Anna S. och Marlene L. att de kan starta en hejarklacksklubb och att ÅHoS stöder en ledare och (400€).

4. Heidi redogjorde för situationen när det gäller klubbarna i skolan. Det finns intresse för en sählyklubb och Heidi utreder om vi får igång en redan våren 2015.

5. Nästa möte hålls måndag 18.5 klockan 18.

6. Mötet avslutade 19.30.

 

 

 

PROTOKOLL 1/2015

Styrelsemöte 4.3.2015 klockan 18.00

Närvarande:

Meliina Ruokonen

Kati Sommarström

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

 

1. Mötet öppnades 18.15.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Ekonomi: Pekka Ylikoski meddelade att vi har 16 177,57 euro på konto. 55 familjer har betalat medlemsavgiften. Det skulle löna sig att skicka ut en ny påminnelse.

4. Stipendier:

Styrelsen beslöt att sammanställa en tabell för att bättre hålla koll på erhållna och förbrukade stipendier. Maggi har påbörjat tabellen och hoppas att Niki och Pekka kan fylla i det som saknas.

9M behöver pengar (1000-1500 euro) för lägerskola till Essen 6-11.5.2015. 20 närskole- och 18 musikklasselever ska delta. Styrelsen beslöt att stöda lägerskolan, men kontrollerar summan ännu med kassören och ordförande.

Tove Leuschel skulle gärna besöka Heureka med 59 elever. Ärendet bordlades och tas upp till behandling på nästa möte.

Stipendier behövs också för våravslutningen. Kati lovade kolla antalet elever och summan av Ellinor före nästa möte.

Caroline önskar åka till Heureka eller gå på teater. Styrelsen ser över stipendierna och tar ärendet till behandling på nästa möte.

Niki har i februari 2015 ansökt om stöd från Tre Smeder 3500(?) för 9:ornas resa till Essen och från SFV 700 euro för klassupsättningar av literatur för lågstadie-elever.

5. Klubbar:

Matklubben och spanskaklubben är igång.

Intresse utreds för andra, kortare klubbar.

Heidi kollar om klubbarna kan fortsätta på samma sätt på hösten 2015.

På högstadiet är det väldigt lite intresse för klubbar.

6. Trycksaker: Kati lovade kolla vad skolan har tänkt trycka upp med den nya logon.

7. Möteskallelser:

Förbundet Hem och Skolas årsmöte som hålls lördag 18.4 kl.12 på G18, Georgsgatan 18. Därefter ordnas en konferenskryssning till Tallinn (18-19 april). Niki deltar möjligen. Fullmakt skrivs på nästa möte om det blir aktuellt. Ingen av de närvarande var intresserade att delta. Anmälan måste göras senast 9.3.2015.

Norr om Stan har årsmöte 25.3.2015. Heidi deltar möjligen, de övriga tillfrågas per e-post. Anmälan måste göras senast 16.3. Fullmakt behövs.

8. Nästa möte hålls den 31 mars.

9. Mötet avslutade 19.23.

 

 

Åshöjdens Hem och Skola r.f. PROTOKOLL 6/2014

Styrelsemöte 12.11.2014 klockan 17.30

Plats: Åshöjden, Mediateket

Närvarande:

Niki Hamro (ordf. Sekr.)

Julia Korkman

Heidi Stenbacka-Monnberg

 

1. Mötet öppnades 17.37.

 

2. Mötet konstaterades lagenligt och beslutfört.

 

3. Klubbarna:
Heidi Stenbacka-Monnberg berättade att hon varit i kontakt med Arbis som ställt sig positivt till sammarbete och att de hittar någon som är villig at dra ursen, men att vi borde veta mera om hurdana språkkurser det ska vara och att deltagarna ska betala via Arbis. Julia sade att hon försökt hitta dragare för den eventuella Sciense klubben.

 

4. Föräldrakvällar på skolan:

Hur ska väskposten skötas. Den ska gå ut före föräldrakvällen 3.12 så att vi kan marknadsföra Treiers föreläsning samtidigt som vi skickar medlemsavgifter.

Niki kollar med Ellinor om hur utskicket görs.

Heidi gör ett utkast av brevet.

Elevkåren sköter försäljning av glögg och pepparkakor på Öppet hus.

Stipendier och ekonomi

Tre smeder beviljade 6000€ för lägerskola, teater för de lägre klasserna och klubbverksamhet.

Niornas föräldrar söker pengar för tysklands resa.

Ansökning till Kulturfonden ska skickas inom November (Niki och Julia).

Julia reder ut förutsättningarna för att starta en teatergrupp.

 

5. Övriga ärenden:

Julia berättade i korthet om Östersjöprojektet som går vidare, mera info kommer under våren.

 

6. Nästa möte hålls är ett kort palaver före tillställningen 3.12 i skolans mediatek.

Mötet avslutades klockan 18.38.

 

 

Åshöjdens Hem och Skola r.f. PROTOKOLL 5/2014

Styrelsemöte 30.9.2014 klockan 17.30

Plats: Åshöjden, Mediateket

Närvarande:

Niki Hamro

Julia Korkman

Meliina Ruokonen

Heidi Stenbacka-Monnberg

Kati Sommarström

Maggi Lindberg (sekreterare)

Mötet öppnades 17.37.

 

1. Mötet konstaterades lagenligt och beslutfört.

 

2. Styrelsens konstituering:

Niki Hamro, ordförande

Maggi Lindberg, sekreterare

Pekka Ylikoski, kassör

Meliina Ruokonen, webbansvarig

Heidi Stenbacka-Monnberg, klubbansvarig

Julia Korkman och Niki Hamro, stipendieansvarig

Kati Sommarström, lärarrepresentant

Till styrelsen hör även Birgitta Eskelin-Mustonen

 

3. Rutinerna inför det kommande året diskuterades.

Styrelsen höll förra året fem möten, två på hösten och tre på våren. Vid behov kan även elektroniska möten hållas.

Före mötet kan alla styrelsemedlemmar skicka in sina ärenden till ordförande, som sammanställer en agenda för mötet. Det är viktigt att e-post diskussionerna funkar.

Protokollen publiceras på ÅHoS hemsida.

 

4. Klubbarna:
Heidi Stenbacka-Monnberg redogjorde för klubbarna i Åshöjden.

På hösten 2014 startar två matklubbar för åk 3–4 i oktober och för åk 5–9 i november. Klubbarna arrageras av föreningen Norr om Stan.

Intresse i de lägre klasserna (1–6) fanns även för spanskaklubb, sportklubb och science-klubb och i de högre klasserna (7–9) för tyskaklubb. De här klubbarna kan arrageras på våren 2015.

Kati lovade fråga om någon är lärarna har intresse att leda klubbarna. De övriga styrelsemedlemmarna frågar sig runt efter passliga ledare för klubbarna ifall lärarna inte är intresserade.

Niki ansöker om understöd från Stiftelsen Pro Juventute Nostra för klubbverksamhet. Om stöd inte erhålls finansieras klubbarna med deltagaravgifter.

Kati frågar lärarna om de är intresserade av Kultur i skolan-paket från Kulturfonden. Där erbjuds bland annat Capoeira, som en del föräldrar efterlyst. ÅHoS kan hjälpa till med arrangemangen så långt som det är möjligt. Lärarna ombeds kontakta ÅHoS vid behov.

 

5. Föräldrakvällar på skolan:

I samband med Öppet hus den 3 december håller Christoph Treier ett föredrag som riktar sig till alla ålderklasser i skolan. Till föredraget bjuds även föräldrarna Kottby, Månsas och Staffansby.

Meliina gör ett utkast till inbjudan, som ska skickas till alla skolor. Inbjudan skickas senast en månad före temakvällen via Wilma till föräldrarna i alla skolor.

Kan info också läggas i Ellinors infobrev som läggs ut på Wilma 5.11?

Kati kollar om elevkåren ska sköta försäljning av glögg och pepparkakor på Öppet hus. Om inte, kan ÅHoS sköta försäljningen.

 

6. Övrig verksamhet under året:

ÅHoS utreder möjligheten och behovet av sportskjortor och skjortor och kassar försedd med skolans logo. Det här skulle förstärka samhörigheten i skolan!

Ellinor berättade att en ny logo är under arbete.

Ellinor berättade också att elevkåren tidigare år har fixat huppare och byxor försedda med skolans logo.

Heidi utreder möjligheten att få sportskjortor gratis och är i kontakt med gymnastiklärarna. Om behov finns och det inte ordnar sig med gratis skjortor, kan ÅHoS möjligen finansiera nya sportskjortor till skolan.

Maggi är i kontakt med skolan/bildkonstläraren och utreder om ÅHoS ska engagera sig i att fixa t-skjortor och kassar med skolans nya logo. Om kassar görs, skulle det vara bra att ha dem till försäljning i samband med Öppet Hus den 3 december.

7. Stipendier och ekonomi

Stipendieansökningar: Niki ansöker om stipendier för lägerskolan hösten 2015 och ett teaterbesök för de lägre klasserna från Stiftelsen Tre Smeder och för klubbverksamhet från Stiftelsen Pro Juventute Nostra. Ansökningstiden går ut 30.9.2014. Övriga stipendieansökningar sköter Julia och Niki tillsammans.

Medlemsavgifter: Niki ber Ellinor skicka ett meddelande via Wilma om medlemsavgifterna. Dessutom skickas en ”pappersräkning” via väskposten. På samma papper kommer information om temakvällen den 3 december.

Sponsorer: Alla styrelsemedlemmar uppmanas vara i kontakt med tänkbara sponsorer för utrustning och dylikt till skolan.

 

8. Övriga ärenden:

HSL ska göra förändringar till spårvagnsrutter i 2017. Planen är att spårvagnen 1 inte mera skulle köra via Sturegatan. Det är många elever från Kottby som använder ettan för att komma till Åshöjden. Styrelsen bestämde att ÅHoS skickar in en kommentar till trafikplaneringe. Maggi lovade kolla med vem man ska vara i kontakt.

ÅHoS tipsar skolan och skolans direktion om att också vara i kontakt med trafikplaneringen i frågan.

Julia berättade om ett Östersjöprojekt som hon arragerar i samarbete med Natur&Miljö, Luontoliitto, Dropp och Yle. Hon skickar mera information om projektet till styrelsen.

 

Nästa möte hålls onsdagen den 12 november klockan 17.30 i skolans mediatek.

 

Mötet avslutades 19.30.

 

 

ÅRSMÖTE torsdagen 11.9.2014 i skolans festsal

Närvarande: 95 personer

Mötet öppnades kl. 18.30.

 

1. Till mötesordförande valdes Niki Hamro, till mötessekreterare Magdalena Lindberg, till protokolljusterare Mikko Amper och Kajsa Backas-Heikkilä. Det beslöts att protokolljusterarna vid behov agerar rösträknare.

 

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

3. Föredragningslistan godkändes.

 

4. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och verksamhetsgranskarens utlåtande presenterades av mötesordförande.

 

5. Bokslutet för verksamhetsperioden 2013–2014 fastställdes och styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

 

V6. erksamhetsplanen för 2014–2015 fastställdes. Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro. Mötesordföranden motiverade avsaknaden av budget.

 

7. Till styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2014–2015 valdes Niki Hamro, Julia Korkman, Magdalena Lindberg, Heidi Stenbacka-Monnberg, Birgitta Eskelin-Mustonen, Meliina Ruokonen och Pekka Ylikoski. Niki Hamro valdes till ordförande.

 

8. Till verksamhetsgranskare valdes Jan Holmberg och till suppleant Sonja Frölander-Ulf.

 

Inga övriga ärenden förelåg.

 

Mötet avslutades kl. 18.45.

 

Niki Hamro, ordförande

Magdalena Lindberg, sekreterare

Mikko Amper, protokolljusterare

Kajsa Backas-Heikkilä, protokolljusterare

 

PROTOKOLL 4/2014

Styrelsemöte 13.8.2014 klockan 17.30

Plats: Åshöjden, skolgården

Närvarande:

Niki Hamro

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

Mötet öppnades 17.34

1. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

2. Senaste mötets protokoll godkändes.

3. Ekonomi: Kassören har föreslagit att slopa kontoutdragen i papperform. Styrelsen behandlade ärendet och beslöt att slopa pappersutdragen. Pekka Ylikoski ges fullmakt att ändra avtalet med banken för att gå över till elektroniska kontoutdrag.

4. Förberedelser inför årsmötet den 11 september klockan 17.30:

- Styrelsen behandlade och godkände bokslutet för läsåret 2013–14.

- Niki lovade sammanställa en budget för nästa år. I budgeten redogörs också de öronmärkta stipendierna.

- Maggi lovade skriva verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen och skicka den till alla styrelsemedlemmar för kommentarer.

- Vem av de nuvarande styrelsemedlemmarna är intresserade att fortsätta i styrelsen?

- Niki är i kontakt med Ellinor gällande årsmöteskallelsen och ber henne på samma gång skicka en förfrågan om intresse att komma med i ÅHoS.

- Maggi har varit i kontakt med musikklassernas föräldrar gällande intresse att ställa upp i ÅHoS styrelse.

- Niki lovade kontakta verksamhetsgranskaren Jan Holmberg och komma överens om en tidtabell för granskningen av bokslutet och verksamhetsberättelsen.

- Vi träffas i mediateket den 11 september klockan 17 för genomgång av årsmötesmaterialet.

5. Klubbverksamhet:
- Heidi har utrett möjligheten till klubbverksamhet i Åshöjden.

- Ellinor har lovat sätta ut en förfrågan till högstadieelever om intresse för klubbar.

- NoS kan ordna köksklubb på onsdagar både för lågstadie- och högstadie-elever om intresse finns.

- Om intresse finns har Jessica Stolzmann har lovat hjälpa till med att få igång en spanskaklubb.

- Heidi fortsätter utreda möjligheten att hålla capoeira-klubb med Axel Högström. 

- Olika finansieringsmodeller diskuterades. Stipendier? Kultur i skolan?

6. Övriga ärenden:

- Meliina fortsätter koordiera den gemensamma temakvällen med Kottby lsk. Borde eventuellt alla norra distriktets skolor bjudas in?

- Musikklassernas musiklärare har önskat att vi ska fortsätta med traditionen om Luciakonsert. Föreslaget datum är 10.12. Styrelsen förhåller sig positivt till förslaget och planerar vidare kvällen på nästa möte.

- Maggi lovade skapa ett Google-konto till ÅHoS där vi bland annat kan ha dokument och en gemensam kalender med stipendietidpunkter och möten.

- Bara nästa läsårs medlemsavgift blir fastställt på årsmötet ber styrelsen Ellinor skicka ett meddelande om medlemsavgiften till alla föräldrar.

Årmötesförberedelser görs 11.9. klockan 17.00 i Mediateket i skolan, om det finns andra ärenden som måst behandlas börjar vi mötet redan 16.30. Nästa egentliga möte är 30.9 klockan 17.30 i Mediateket. Maggi skickar info om mötena direkt till Ellinor så att också lärarrepresentanten kan närvara. 

Mötet avslutades 18.32.