PROTOKOLL 4/2016
Styrelsemöte 16.8.2016 klockan 18.00

Närvarande:

Kati Stenius
Heidi Stenbacka-Monnberg (ordförande)
Patrick Östermark
Kristian Tikkanen
Meliina Ruokonen
Pekka Ylikoski
Maggi Lindberg (sekreterare)


1. Mötet öppnades 18.15.
2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
3. Medlemsrekrytering och info:
○ På lågstadiets föräldramöte den 31 augusti håller Kati en kort
presentation av ÅHoS och försöker rekrytera nya styrelsemedlemmar.
Maggi lovade sälja ÅHoS-kassar och tar med inbetalningslappar och
kassar.
○ Årsmötet hålls i samband med åk 8–9 föräldramöte den 8 september.
Heidi är i kontakt med Birgitta Ponthin om arrangemangen.
○ Heidi ber Birgitta skicka ut ett medlemsrekryteringsbrev via Wilma.
4. Årsmötesförberedelser:
○ Pekka har sammanställt resultaträkning och skickat materialet till
verksamhetsgranskaren Jan Holmberg.
○ Maggi samlar ihop de övriga dokument som behövs för årsmötet och gör
utkast till agenda och verksamhetsberättelse.
○ Maggi delar verksamhetsplanen med Kati, Kristian och Patrick så att de
kan uppdatera den.
○ Pekka, Heidi, Niki och Maggi avgår från ÅHoS styrelse i samband med
årsmötet.
5. Pekka presenterade ekonomin för det gångna verksamhetsåret:
○ Intäkter: 860 euro medlemsavgifter, 9500 euro stöd, 462 intäkter
(försäljning av kassar). OBS! 4000 euro stöd är ännu orekvirerade av
Kulturfonden och finns inte med i den här summan. Den totala summan
är egentligen 13500. Maggi rekvirerar stödet. (Rekvirerat 23.8.2016,
utbetalning sker 6.9.2016!)
○ Utgifter: 159 euro medlemsavgift till HoS, 8044 (+5492 euro i augusti 2016) utbetalda stipendier, 1168,80 utgifter (tryck av kassar).
6. Stipendier:
Maggi har meddelat skolan om följande stipendier:
○ Stipendier till skolavslutningen 1300 € (utbetalats i maj 2016)
○ för en teaterförvisning för hela skolan 1600€ (har inte använts)
○ för lägerskola för åk 5-6M 1000 € (betalning i augusti 2016)
○ för lägerskola för åk 7, 3600€ (betalning i augusti 2016)
○ för ett besök till Heureka för åk 7 950€ (892 € betalt i augusti)
○ för 9Ms musikresa.2500€ + 3000€ från Kulturfonden, (5000 har betalats
i april)
○ uteleksaker 300€ (har inte använts, men Anna Schultz har informerats)
Därutöver har vi fått stöd för:
○ Klubbverksamhet 1000 euro, som betalas ut på vårt konto 6.9.2016.
Dessutom har det gjorts följande stödbeslut som måste uppföljas:
○ Det har kommit ett förslag från skolans sida att eleverna i åk 8 och 9
bygger ett staket under lektionstid på slöjden. Slöjdläraren Maku
Koivunen har tillfrågats. Eftersom materialet finns beslöt styrelsen att
stöda projektet med nödvändiga verktyg för 500 euro.
Maggi lovade uppdatera stipendieöversikten.
7. Maggi sammanställer alla dokument på Åshöjdens Google-konto och skickar inloggningsuppgifterna till Kristian Tikkanen.
8. Nästa möte med den nya styrelsen hålls 27.9.2016 klockan 18, platsen
informeras senare.
9. Mötet avslutades klockan 19.40.

 

PROTOKOLL 3/2016


Styrelsemöte 2.5.2016 klockan 18.00

Närvarande:

Kati Stenius
Heidi Stenbacka-Monnberg
Patrick Östermark
Kristian Tikkanen
Meliina Ruokonen
Maggi Lindberg (sekreterare)

1. Mötet öppnades 18.15.
2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
3. Ekonomin diskuterades inte i detalj, vi fick under mötet veta att kontots
saldo är 9200 euro men det var oklart vilka stipendier redan kommit in.
Styrelsen beslöt att ge Patrick Östermark rätten att använda föreningens konto.
4. Stipendier:
a. Det har kommit ett förslag från skolans sida att eleverna i åk 8 och 9
bygger ett staket under lektionstid på slöjden. Slöjdläraren Maku
Koivunen har tillfrågats. Eftersom materialet finns beslöt styrelsen att
stöda projektet med nödvändiga verktyg för 500 euro.
b. Styrelsen beslöt att bevilja lika mycket stipendiepengar till skoloan
som våren 2015, dvs. 1040 till högisarna och 260 till lågisarna.
c. Niki har informerat styrelsen att Svenska Kulturfonden beviljade 3000
€ för 9m klassresa (ansökt 3000€) och 1000€ för en utfärd till
Heureka för åk 7, för en kulturupplevelse för åk 1-2, för
klubbverksamhet och för att förbättra kontakten med familjerna 1000€
(ansökt 4000€).
d. Niki informerade styrelsen att Tre Smeder beviljade 8000€ (vi
ansökte 10000€). En sammanfattning av summorna vi ansökte:
- för en teaterförvisning för hela skolan 1600€
- för lägerskola för åk 5-6M 850€
- för lägerskola för åk 7, 3600€
- för ett besök till Heureka för åk 7 950€
- för 9Ms musikresa.2500€, 2000 har betalats
- för föreningens övriga verksamhetskostnader 500€
e. Tyvärr missade Niki ansökningsdeadline för Pro Juventute och
Geselius, båda var 31.3. Därifrån hade vi tänkt ansöka om stöd för
5-6m:s lägerskola. Styrelsen diskuterade möjligheten att kompensera
det här på något sätt. Som förslag kom att stöda 3-5m med 1000
euro, men ärendet bordlades tillsvidare. En noggrannare genomgång
av våra medel måste göras.
5. Klubbar: Kristian Tikkanen har 2000 euro för kodningsklubb. Maggi lovade
kontakta Reaktor ännu en gång för att se vad de kan erbjuda för
klubbverksamhet.
6. Nästa möte är måndagen den 16 augusti klockan 18 hos Heidi.
7. Mötet avslutades klockan 19.40.

 

PROTOKOLL 2/2016    

Styrelsemöte 21.3.2016 kl 18.00

Närvarande:

Kati Stenius

Linda Zilliacus

Heidi Stenbacka-Monnberg

Patrick Östermark

Meliina Ruokonen

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 18.15.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Ekonomin diskuterades inte i detalj, men på nästa möte måste en noggrann genomgång göras. Om Pekka inte kan närvara då ber vi honom skicka all nödvändig info på förhand (saldo, medlemsavgifter, inbetalade stipendier etc.)

4. Utredningen av behovet av staket måste fortsätta, kolla förra protokoll. Patrick lovade fortsätta utredningen.

5. Stipendier:

I november 2015 ansöktes om ett stöd på 8160 euro för Stafettkarnevalen i Vasa från Arbetets vänner. Stipendiet beviljades inte. Birgitta Ponthin har bett om att vi ska delta i kostnaderna för åk 7-9. Heidi utreder hur mycket pengar som behövs och om det är avgörande att ÅHoS ger stöd för evenemanget.

Styrelsen har inte fått info om de övriga stipendierna. På nästa möte måste en noggrann genomgång göras. Om Niki inte kan näravara ber vi honom skicka en noggrann redogörelse på förhand (vad har ansökts, vad har beviljats etc.). Alla stipendier och redovisningar av beviljade stipendier borde gås igenom.

6. Föreningen roll. Styrelsen fortsatte diskussionerna om föreningens roll i framtiden. Hur skulle vi få föräldrarna mera engagerade och framför allt att lära känna varandra bättre. Kunde till exempel NoS ordna en teaterklubb som skulle ha en premiär & fest, dit föräldrarna skulle vara bjudna.

7. Styrelsen sammansättning:

Maggi meddelade att hon inte fortsätter på hösten 2016.

Nya styrelsemedlemmar behövs på hösten 2016. Patrick lovade utreda om det skulle finnas nya styrelsemedlemmar, möjligen en person som kunde ta över ansvaret som stipendieansvarig.

8. Övriga ärenden:

NoS Årsmöte 22.3.2016: Heidi försöker delta i mötet och fick fullmakt.

NoS ordnar en Hem och Skola träff på Solhem 27.4.2016: Heidi skickar info till alla och vi kollar när datumet närmar sig vem som kan gå.

9. Nästa möte är måndagen den 2 maj klockan 18 hos Meliina Ruokonen.

10. Mötet avslutades klockan 19.40.


 

PROTOKOLL 1/2016    

Styrelsemöte 21.1.2016 klockan 18.00

Närvarande:

Kati Stenius

Linda Zilliacus

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 18.20.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Ekonomin diskuterades.

Vi har 5975,30 euro på kontot. Största delen av pengarna är oanvända stipendier (bland annat staket till gården).

Behovet av staket har utretts och skolan vill gärna ha ett. Nu borde man utreda av fastighetsskontoret om det är ok. Brandväg? Hurdant? Börja med att fråga Niki och Birgitta/Ellinor om det är utrett. Behövs tillstånd?

I november 2015 ansöktes om ett stöd på 8160 euro från Arbetets vänner för Stafettkarnevalen, som ordnas i Vasa. Vi väntar på svar.

Maggi har fört 250 medlemsavgiftblanketter till skolan, men bara en del av klasserna har fått dem med väskposten. Maggi har bett Dolores Olin skicka en påminnelse via Wilma.

4. Några representanter från ÅHoS träffade rektor Birgitta Ponthin 24.11. Rapport från träffen i separat bilaga.

5. Styrelsen beslöt att ansöka om följande stipendier våren 2016 är:

Oskar Öflund 15.2: stöd till musikalklubbarna, dvs. de klubbar som ordnas i anslutning till NoS musikal (dekor, klädsel etc.)

Tre smeder: teaterförvisning för hela skolan, lägerskolor (åk 5-6M och åk 7), Heureka för åk 7 (60 elever, 5 lärare + buss).

SFV februari: studiebesök till företag och organsationer. Maggi skickar en förfrågan till lärarna om vilka studiebesök de skulle villa göra 2016-2017 och ber dem anmäla sina förlag direkt till Niki. Därefter ansöker vi om en klumpsumma, förslagvis 4000 euro.

Pro Juventute: för skolmiljö och skoltrivsel och höja utbildningsnivån.

Rektor har startat ett trivselprojekt och grundat ett arbetsmiljöråd, vi kan ansöka om stöd för möbler 5000 euro, eleverna för besluta vad som skaffas.

Musikteoriklubb 3/3 för åk 7–9. Ca 10 ggr. Kati Stenius utreder kostnader för musikteoriklubben.

Kodningsklubb för åk 1–6 för att höja utbildningsnivån. Ca 10 ggr. Maggi kollar preliminärt med Reaktor vad en kodningsklubb blir och kosta.

Geselius fond. För musikklassresa (5-6M)

6. Det behövs inget kvällsprogram på vårens Öppet hus den 18 februari, trots att ÅHoS redan bokat en föreläsare. Meliina har nu avbokat föreläsaren. Styrelsen diskuterade föreningens roll i framtiden om skolan inte vill samordna program. Hur skulle vi få föräldrarna mera engagerade och framför allt att lära känna varandra bättre. Bland annat en kväll för sjuornas nya föräldrar första kvällen då eleverna är på lägerskola föreslogs. Dessutom tycker styrelsen att det kunde ordnas minst två konsertkvällar per läsår (minst en för åk 1-6 och en för åk 7-9).

7. Andra ärenden:

Kati Stenius deltar i Norr om stans årsmöte ti 22.3 Solhem klockan 18.

Nästa möte är måndagen den 21 mars klockan 18.

8. Mötet avslutades klockan 20.

 

PROTOKOLL 5/2015    

Styrelsemöte 4.11.2015 klockan 18.00

Närvarande:

Kati Stenius

Kati Sommarström

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 18.20.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Ekonomin diskuterades.

Vi har 4 826,00 euro på kontot. Största delen av pengarna är oanvända stipendier (bland annat staket till gården) Kati kollar om behovet ännu är aktuellt.

Vi har sålt 106 kassar och fått in 522 euro för dem.

Medlemsavgiftblanketter ska kopieras upp och delas i skolan ca 250 elever. Maggi kopierar upp och för till skolan.

I september ansökte vi inte några understöd. Tre Smeder och SFV är i februari 2016 och Pro Juventute i mars. Kulturfonden nu i november samt Arbetets Vänners kulturfond 15.12

4. Stipendiebehov:

9M är på väg på resa, en förälder borde ha varit i kontakt med Niki (Kulturfonden november 2015?)

Heureka för hela åk 7 60 elever och 5 lärare. + buss (Tre smeder?)

Åk 7 lägerskola och åk 5-6M lägerskola (Tre smeder?)

Stafettkarneval, behövs stöd för dem?

Ljusanläggning till festsalen?

Musikalens klubbverksamhet (arrangeras av NoS men behöver stöd)

5. Väneleverna vill bjuda åk 7 på pepparkakor och choklad på en ringdanstimme dagtid. Styrelsen beslöt att det här är ok och kan tas från klubbverksamhetspengar.

6. HoS bjuder på kaffe och te på lopptorget som ordnas i skolan den 7 november. Styrelsemedlemmarna har lovat bidra med salta bakverk och hjälp med försäljningen.

7. Det beövs inget kvällsprogram på höstens Öppet hus den 10.12, men vi föreslår att vi kan ordna med Hem och Skola-föreläsare på Öppet hus i början av februari. För alla.

8. Heidi kollar om vi får ihop träff med rektor Birgitta Ponthin. Vi borde diskutera staket, HoS roll i framtiden (ex. kvällsprogram)

9. Klubbar: Kati Stenius ställer upp som ny klubbansvarig. Klubbarna rullar på, men det måste kollas att de fortsätter på våren och koordinera Musikalklubbar.

10. Maggi ber Meliina uppdatera styrelsens uppgifter på hemsidan.

11. Nästa möte är måndagen den 18 januari klockan 18.

12. Mötet avslutades klockan 19.50.


 

PROTOKOLL 4/2015
Styrelsemöte 18.8.2015 klockan 18.00
Närvarande:
 
Meliina Ruokonen
Niki Hamro
Heidi Stenbacka­-Monnberg
Maggi Lindberg (sekreterare)
 
1. Mötet öppnades 18.20.  
2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.
3. Åshöjden­kassarna har kommit. Det finns 300 stycken i 6 olika färger. Inköpspriset är
3,82 styck och de säljs enligt följande:
● Skolan får köpa in en större mängd för 4 euro/kass
● Styckepris är 6 euro/kass
● Om en person köper fyra eller fler säljs de för 5 euro/kass  
● Kassarna förvaras hemma hos Meliina. Hon har hand om redovisningen.
Heidi, Niki och Maggi tog sex kassar var för att marknadsföra kassarna. Om
de vill behälla dem betalar de 30 euro till Meliina/ÅHoS konto.
Maggi gör en reklam som vi sätter på hemsidan och hänger upp i skolan.
Vi säljer också kassar på föräldramöte 10.9 klockan 17.30.
4. Norr om Stan sätter upp en musikal i Åshöjden. Katja Salojärvi kan berätta om
projektet på föräldramötet. ÅHoS är villig att stöda klubbverksamhet i anslutning till
projektet. Heidi ber Katja räkna ut kostnader och frågar Katja om hon kan komma på
föräldramötet.
5. Övriga klubbar
● Norr om Stan ordnar matklubb för lågstadiet och funderar kortklubbar för
högstadiet och bollklubb för lågstadiet.
● Spanskaklubben fortsätter i Arbis regi (lågstadiet).
6. Årsmötesförberedelser:  
● Niki uppdaterar förra årets dokument.
● Verksamhetsplan: vi tar bort bokprojektet och integrering, men sätter till
klubbverksamhet insamarbete med Norr om stan och Arbis.
● Verksamhetsberättelse: temakväll med Christoff Treier, klubbar (spanska och
matklubb)
● Pekka fixar bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse.
● Styrelsemedlemmar:  
■ Birgitta och Julia har meddelat att de inte vill fortsätta i styrelsen. Niki
fortsätter inte som ordförande, men stannar gärna i styrelsen. Heidi
har lovat ställa upp som ordförande.
■ Hedi ber Birgitta Ponthin skicka ett meddelande om att ÅHoS söker
nya medlemmar.
■ Alla fråga potentiella föräldrar om de skulle vara intresserade av att
ansluta sig till styrelsen.
 7. Stipendieansökningar:
● Stipendieansökningar i september och oktober måste redas ut.  
● Niki kollar med Birgitta om vem som sköter Lisi Wahl. Traditionellt har någon
från skolan skött det i ÅHoS namn.
● Pro Juventute Nostra ska sökas senast 30.9. Niki ansöker om en
ljusanläggning till festsalen.  
8. Program på hösten 2015 och våren 2016:  
● Öppet hus torsdagen den 10 december. Vi ordnar program (möjligen
föreläsare) på Öppet hus om skolan så vill.  
● Resten av programmet för verksamhetsåret planeras efter årsmötet och
mötet med rektor.
● Niki tar kontakt med nya rektor Birgitta Ponthin för att försöka ordna en träff.
9. Nästa möte är onsdagen den 4 november klockan 18 hos Heidi på Lärarstigen 7.
10. Mötet avslutades klockan 20.15.