Hem o Skola vid Åshöjden styrelsemöte PROTOKOLL /LHP 20.8.18

20.8.2018 kl. 18.10 – 20.10

Närvarande: Kati Stenius, Lena Hallin-Pihlatie, Jonas Sundman, Heta Välimäk (fram till kl 19:10)i, Patrick Östemark, Daniela Lindroos

Frånvarande: Christine Langinauer, Alena Nemna

 

1 Genomgång av förra protokollet

Lena gör några små justeringar i protokollet. Dessutom lade vi märke till att:

 • Bokstipendierna blev dyrare än räknat, sammanlagit 254,60 i stället för 150€
 • Stafettkarnevalen blev billigare än väntat 337€ i stället för 1000€, som vi har beviljat.
 • Till stipendierna gick det en lite större summa än vi beviljade, men den totala summan överskrider inte den ursprungligen beviljade summan. Eventuellt har åk 2-3 blivit utan stipendium.

Daniela uppmanar skolan (Cevia och Tove etc) att köpa rastleksaker främst till utebruk. Vid behov kan skolan införskaffa en del skridskohjälmar för summan om de inte inte redan skaffats med skolans egna medel.

2 Genomgång av bokslutet

Bokslutet som Patrick skickade ut före mötet ser bra ut. Verksamhetsgranskaren behöver också protokollen. Heta undersöker om vi kan få dem satta på hemsidan under den här veckan. Om inte skickar Patrick dem åt verksamhetsgranskaren per epost.

3 Förberedelser inför årsmötet 6.9.2018

 • Kallelse

Kati sköter om att skriva och skicka ut kallelsen till årsmötet. I kallelsen skriver hon att vi söker nya medlemmar. Vi kontaktar 7:ornas och 3-4m:s föräldrar separat med hjälp av Dolores/Wilma.

 • Verksamhetsberättelse

Lena finjusterar listan på läsårets verksamhet 2017-2018. Jonas gör en verksamhetsberättelse utifrån den och skickar verksamhetsberättelsen åt Patrick.

 • Verksamhetsplan

Kati har förberett en verksamhetsplan. Kati läste upp verksamhetsplanen och styrelsen godkände dess innehåll.

 • Budget

Jonas gör upp en budget för verksamhetsåret 2018-2019. För att under läsåret 2018-2019 kunna bidra med en guldkant åt eleverna föreslår vi att vi höjer medlemsavgiften till 20€ per familj. Målsättningen är att få ut bankgiron före slutet av september.

 • Agenda till mötet

Vi håller årsmöte kl 17:30 unders skolans föräldramöte, som i år är gemensamt för lågklasser och högklasser. Vi använder agendan från i fjol.

 • Rekrytering av nya medlemmar

Kati slutar som ordförande. Alla styrelsemedlemmars engagemang behövs för att hitta någon som kunde ställa upp som ordförande. Kati kollar med Anna om hon har förslag.

I tillägg till ordförande ska styrelsen bestå av 4-8 medlemmar. Av nuvarande styrelsemedlemmarna är åtminstone Lena, Jonas och Patrick villiga att ställa upp.

4 En ansökan på 500 eur går via föreningen, men sköts av Anna Schultz och ges till 3-6m


5 Förfrågan om understöd till Hans och Greta för åk 1-4

Vi sköt upp beslutet tills vi har en bättre helhetsbild på skolans behov under 2018-2019. Vi har redan beviljat ca 800 € för en pjäs till åk 1-6 (Tamine).

6 Legoklubben

Vi har gjort ett beslut under ett möte i våras att understöda legoklubben med 10€ per barn och vi håller fast vid att stöda klubben med den summan.

7 Övriga ärenden.

 • Norr om Stan rf ordnar matklubb för åk 3-6
 • Det ordnas en musikteoriklubb för åk 7-9
 • Det finns behov för finansiellt stöd för en dramaklubb för åk 7-9 (musik). Vi beslöt att stöda klubben med 950€
 • Daniela kollar upp när Hem och Skola dagen är.

 

Hem o Skola vid Åshöjden styrelsemöte PROTOKOLL /LHP 16.5.18

16.5.2018 kl. 17.35 – 19.00


 

Närvarande: Kati Stenius, Lena Hallin-Pihlatie, Jonas Sundman, Heta Välimäki, Christina Granholm

Frånvarande: Christine Langinauer, Patrick Östemark, Alena Nemna


 

1 Kati öppnade mötet. Hon konstaterade att det gemensamma mötet med klassföräldarna blev inhiberat pga vagt intresse, enbart 4 klassföräldrar hade anmält sig.


2 Vi beslöt att Brita Maria Renlunds stipendium på 2200 eur ska användsa för inköp av rastleksaker, vilka huvudsakligen kommer att användas av eftis och lågklasserna.

3 Skolan har hört sig för om ÅHOS kunde bevilja stipendier:

Vi beslöt att bevilja bokstipendier åt alla förstaklassister a 15er per elev för en summa på totalt 150 eur.

Vi beslöt också att bevilja ett stipendium per klass för Positiv inställning för skolan och skolarbetet på totalt 900 eur (18 a 50 eur).
4 Skolan har också bett om understöd för matinköp (lunch, mellanmål och middagar) under Stafettkarnevalen. Eftersom Sveaborgsguidningen blev ca 500 eur billigare än förväntat beslöt vi att bevilja ett stöd på 1000 eur till Stafettkarnevalen.

5 Skolan fick via ÅHOS ett stipendium på 10 000€ via för Ny pedagog med fokus på matematik och naturvetenskap för nästa läsår.

6 Höstens klubbar

Huvudparten av ÅHOS resurser för nästa läsår är redan öronmärkta för teaterbesök, lägerskola och resa till Tyskland.

Angående klubbverksamheten föreslår vi

 1. att dragaren för lågklassernas dramaklubb skulle ta en terminavgift på 50 eur samt kontakta Norr om Stan om de kunde bidra med ett understöd för att ordna klubben även under nästa läsår. Om det finansiella läget tillåter kan ÅHOS bidra med den resterande delen
 2. att Legoklubben forsätter med samma koncept som i år och att ÅHOS undersöder verksamheten med 10 eur per barn.

7 Det finansiella läget

För att kunna bevilja understöd och ordna med verksamhet även under läsåret 2018-2019 behövs ett tillskott i kassan. Styrselsen kommer därför att under årsmötet föreslå en höjning av den frivilliga medlemsavgiften från 15 till 20 eur per familj. Tidpunkterna för höstens föräldramöten avgörs i början av juni. Ofta hålls årsmötet i samband med ett av föräldramötena.

Vi kan utnyttja HOS dagen 28.9.2018 för att dela ut inbetalningsblanketter.

Vi konstaterade att vi redan i november 2018 borde känna skolans behov för läsåret 2019-2020 för att kunna svara på behoven med hjälp av bidrag från stiftelser. Under nästa läsår skickar vi i god tid en Excel-fil åt Birgitta och Dolores, där vi ber dem fylla in behoven.
8 Utvärdering av läsåret som gick

Lena sammanställer ett dokument över verksamheten under läsåret 2017-2018. Vi har inte nått alla våra ambitiösa målsättningar, men har ändå åstadkommit mycket.

Kati önskar att avgå som ordförande, men är redo att fortsätta i styrelsen. Frivilliga ordförandekandidater kan anmäla sitt intresse åt Kati.

9 Skolan börjar 14.8. Vi håller ÅHOS möte 20.8 kl. 18.


 


 

               

Hem o Skola vid Åshöjden styrelsemöte

PROTOKOLL/PÖ 12.4.18

28.3.2018 kl. 18.00 – 19.15       


Närvarande:     Kati Stenius, Alena Nemna, Lena Hallin-Pihlatie, Jonas Sundman, Heta Välimäki, Christina Granholm, Patrick Östemark

Frånvarande:     Christine Langinauer


1 Kati öppnade mötet och berättade att hon deltagit i Norra Helsingfors distriktsmöte med en diskussion om kommande resursbrist inom svenska skolorna och hur vi skall kunna påverka stadens ledning för att säkerställa resurserna. Inflyttning till staden betyder märkbar ökning av elever i stadens skolor vilket betyder resursbrist i det långa loppet. Denna fråga måste proaktivt arbetas för att säkerställa att det också i framtiden finns plats för elever i svenskspråkiga grundskolor.

2 Vinterbalen var en mycket lyckad tillställning med 70 deltagare! Kostnaden för mat och dryck uppgick till 420 euro som utbetalats från kontot.    

3 Vi beslöt att ÅHOS understöder Tamines teater för åk 1-6 med 865 eur 1.10.2018 ‘

4 Sk. ”Staketpengarna” och kvarvarande ca 2000 eur diskuterades, hur spendera Christina skall prata med Birgitta om hur dessa pengar kunde användas. Eftis föreslog sandlåda till gården, kanske också andra möjligheter och ändamål.

5 Vi beslöt att ÅHOS understöder med 300 eur för ett författarbesök     under läsveckan 23.-27.4.2018

6 Klubbverksamheten diskuterades: Legoklubben har varit populär med hela 26 aktiva deltagare. Teaterklubben har en ny föreställning på väg. Dramaklubben understöds med 1000 eur även under våren.

7 Vårjippo/Wappfest/gårdsfest     kunde arrangeras. Vårjippo med teaterpremiär föreslagen av Niina Tikkanen April/Maj. Onsdag 16.5.kl. 18.00 korvgrillning och teater för lågstadiet.

8 Vi beslöt att ÅHOS understöder Sveaborgs guidning i Maj för sjuorna med 1100 eur.

9 Till kännedom att Birgitta har sökt stipendie i ÅHOS namn från Svenska Folkskolans vänner för naturvetenskaplig undervisning.

10 Hem och Skoladagen på hösten hålls 28.9.2018, vi prickar in den redan     nu våra kalendrar.

11 Nästa styrelsemöte hålls må 14.5. 17.30 och vi bjuder då också in klassföräldrarna med början kl. 18.00->

 

Protokoll fört vid Åshöjdens Hem och Skolas möte den 31.1.2018 kl 18 i lärarrumet

 

Närvarande Kati, Alena, Jonas, Christina, Patrick, Lena

 

§ 1 Genomgång och revidering av förra protokollet

 

Förra mötets protokoll diskuterades och antecknades.

 

Julutsopningen var mycket trevlig, c 30 föräldrar på plats. Föreningen stod för danslärarnans arvode och trakteringen, drygt 360 euro.

 

Legoklubben har två grupper med 13 deltagare. Alena sköter om faktureringen och får föreningens andel i efterskott.

 

§ 2 Beslut om verksamheten för resten av året

 

Sturebalen ordnas den 8.3, Jonas koordinerar en grupp av klassföräldrar som ordnar. Föreningen understöder den med upp till 1000 euro. Festen kostan 2 €.

 

Träff för Klassföräldrarna senare på våren för att presentera årsplanen och förankra den. Alena sammankallar. Om ett gäng klassföräldrar tar på sig ansvaret kan de ordna en gårdsfest.

 

Dramaklubben fortsätter möjligen under våren, föreningen understöder då.

 

Högstadiets teaterklubb har kvällsföreställning den 14.2. Trakteringen är ännu oklar.

 

Stafettkarnevalen och Sveaborgsbesöket kan kräva understöd.

 

§ 3 Stipendieläget

 

Ansökan skall lämnas in för Oskar Öflund för teaterklubbar.

 

Ansökan skall lämnas in för Tre Smeder för 7:an lägerskola (3500), essen (5000), klubbverksamhet 4000, museibesök och guidning, 3000.

 

Läget med ansökningar och bidrag

Returnering av Brita Maria Renlunds stiftelses understöd som föreningen fick för några år sedan och som inte har använts till något lämpligt ändamål.

 

Christina sammanfattade önskemålen från skolans sida:

Sveaborg guidning för åk 7

Stafettkarnevalen för resor

 

Kati påminner om medlemsavgiften via Birgitta.

 

§ 4 Övriga ärenden

 

Inga övriga ärenden.

 

Protokoll av Åshöjdens Hem och Skolas möte 4.12.2017

 

Mötet inleddes 18:10 och avslutades kl. 19:45

Närvarande: Jonas Sundman, Christina Granholm (lärarrepresentant), Kati Stenius, Lena Hallin-Pihlatie

 

1 Genomgång av förra protokollet

Protokollet godkändes.

2 Feedback från rektorn

Vi bör komma ihåg att informera rektorn. Vi skickar protokollen åt henne.

3 Förslag på jippot i januari

Teatersoaré, två pjäser: Pjäsen från Dramaklubben åk 4-6 (21 elever) och åk 7-9.

Kati kontaktar dragarna (Nina Tikkanen, Mia Ponthin) och rektorn.

 • När är pjäserna klara? Tidpunkt: slutet av januari, början av februari, preliminärt to 25.1 kl 18
 • Paus (kaffe/vinserving)?
 • HoS och föräldrar: stolarna på plats + servering
 • Vi ber klassföräldrarna om hjälp i januari
 • Save the date skickas ut på Wilma åt alla före julen
 • Inbjudan + inbetalningblanketten delas ut åt barnen i januari
 • Vem kan uppdatera betalningsblanketten? Den finns på Google Driven.

4 Stipendier, ansökningar och understöd

HoS har fått understöd för Finland 100 år: 1000€, som eventuellt kunde användas för Sturebalen då skolan använt KRUT-pengar till sitt firande av självständighetsdagen.

Nina har skickat en räkning för Dramaklubb på ca 1000€.

Jonas har ansökt om 2500€ från Kulturfonden för Johanna Perrets projekt.

Legoklubben 4 ggr á 50€ om under 10 personer. Föreningen understöder med 10€ per barn. Meddelande via Wilma före julen + anmälan till arrangörens (Lego-klubbens ledares) e-postadress. Arrangören sköter om skriva Wilma meddelandet.

5 Årskalender som Lena har förberett för oss.

Vi gick igenom årskalendern. Lena uppdaterar den enligt överenskommelse

6 Beslut på förslag till vårens program.

Man kan ordna evenemang i skolan på torsdagar. Vi kom preliminärt överrens om att delta i arrangemangen av följande program. Kolla de preliminära datumen och evenemangen med Birgitta:

 • Januari/februari: Dramasoaré 25.1.2018 kl 18
 • Februari/mars: Sturebalen 1.3.2018 kl 18
 • April/maj: Vappenfest om det finns intresse bland föräldrarana och om Birgitta stöder idén.

7 Samarbete med skolan

Frågan tas upp på nästa möte.

8 Hem och skola ambassadörer med på nästa mötet. Kati har talat med dem.

Vi välkomnar dem med på nästa möte.

9 Vårens mötesdatum

Onsdag 31.1 kl. 18. På agendan: Sturebalen och stipendierna.

Tisdag 6.3 kl 18.

Torsdag 12.4 kl 18.

10 Andra ärenden

Hem och Skola dag 16.3.2017 för åk 7-9.

 

 

Åshöjdens Hem och Skola r.f.

Protokoll från mötet den 16.11.2017

Närvarande: Mötet gicks genom e post.

I mail kedjan deltog:

 

Heta Välimäki

Lena Hallin-Pihlatie

Patrick Östermark

Jonas Sundman

Christine Langinauer

Kati Stenius

 

 

1 Styrelsen har förstått att skolan sköter trakteringen den 23.11 och har inte heller resurser att ställa upp då. Den 29.11 kommer HoS att bjuda föräldrar på kaffe efter självständighetsfesten.

2 Styrelsen var enig om att ett gemensamt program för familjerna ordnas efter julen och planeringen görs på nästa möte.

3 Ingen i styrelsen anmälde sig frivillig att sköta kontakten med NoS

4 Lena lovade skissa upp en kalender som vi kommer att ha som diskussionsunderlag både inom styrelsen och med skolan.

5 Jonas hänvisar till dokumentet på Google Drive

6 Ekonomirapport

Saldo på kontot idag 9362,90. 

 • Kassarna har hittills inbringat 84 eur.
 • Utbetalda understöd sammanlagt 5734,92.  (ÅK 7 lägerskolan 3500. /ÅK 7 Heurekabesöket buss 2 st.  / ÅK 8 Teater i Vasta 2st luncher)
 • Bankavgifter 24,45

7 Inga kommentarer till ordförandes fråga om stöd från förbundet Hos. Vi fortsätter diskussionen på nästa möte.

8 Ärendet om vårens program behandlas på nästa mötet.

9 Styrelsen önskar ha eposten som den huvudsakliga kanalen för kommunikation.

10 Rektorns förfrågan om föreningen vill köpa begagnade datorer till skolan förkastades. Styrelsen tyckte det inte var i linje med våra mål och det finns inga medel som kan riktas till köp att utrustning som används i undervisningen.

11 Nästa möte hålls den 4.12 kl. 18 i skolan.

 

Helsingfors 3.12.2017

Kati Stenius

 

Protokoll: Åshöjdens Hem och Skolas styrelses möte 12.10.2017 kl 18:15-19:15

 

Närvarande: Alena Nemna, Heta Välimäki, Lena Hallin-Pihlatie, Laura Bergvall (lärarrepresentant), Patrick Östermark

 

1. Om det praktiska. Hur jobbar vi?

 

Kati gör föredragningslista före mötena

Om vi styrelsemedlemmar har förhinder, så meddelar på förhand per e-post eller via WhatsApp (Heta lovade göra en WhatsApp grupp om alla gillar idén)

protokollen sätts till Google Drive, som Jonas ger alla styrelsemedlemmar rättigheter till

protokollen sätts också på HoS hemsidor. Heta frågar Melina hur man gör.

 

2. Ekonomin

 

Vi beslöt att köpa rastleksaker för 122,59€

 

3. Preliminära målsättningar för läseåret

 

Vi ska ordna en glöggfest för lågklasserna med familjer

Vi ska ordna legoklubb(ar) under vårterminen (Alena)

Vi ska arrangera en träff för klassföräldrarna

Vi ska skicka ut info om att betala in medlemsavgifter samt inbjudan till glöggfest och info om HoS klubbverksamhet

Vi ska göra en årskalender med skolans evenemang

Vi ska ansöka om understöd till 7-orans lägerskola och för diverse andra ändamål (Jonas)

Vi ska höra om 7:ornas klassföräldrar vill ordna något gemensamt program för de nya sjuorna under höstterminen. Heta har kontaktuppgifter (Lena) till alla klasser, förutom 7 a. (Lena)

 

4. Preliminärt årsschema för läsåret 2017-2018

 

Vi gjorde en lista på de evenemang/traditioner vi vet om. Vi ber Kati och Birgitta kolla igenom listan och komma med kompletteringar och eventuella önskemål om HoS roll.

 

Halloween-fest den 2 november

Elevkårsstyrelsen och väneleverna ordnar Halloween-disco för lågklasserna åk 3-6

planeringsmöte må 16.10

Birgitta P. kontaktar HoS om hjälp behövs

 

Öppet Hus 17-18  23 november

målgrupp: elever från högklasserna och deras föräldrar

eleverna ordnar programmet, 8 M har åtminstone några år haft Lucia

 

Finland hundra år fest den 29 november

skolan ordnar dagtid

förmiddagen för lågklasser + föräldrar

eftermiddagen för högklasser + föräldrar

 

Lucia-gudstjänst i Berghälls kyrka 19.12

skolan ordnar dagtid

 

Sture-balen i februari

målgrupp: höglasserna

elevkårsstyrelsen ordnar och lärarna serverar maten

 

HoS kunde ordna ett evenemang under hösten och ett under våren.

 

Vi föreslår att ordna en glöggfest för lågklasser (elever + familjer) torsdagen 7.12 från kl.17. Vi kollar med Kati Stenius och Birgitta Ponthin vad de tycker om idén och om dagen passar.

 

Vårens evenemang kunde planeras och genomföras tillsammans med klassföräldrarna efter ett möte tillsammans med dem.

 

5. Klubbar, verksamma och under planering för läsåret 2017-2018

 

Dramaklubben, på hösten

torsdagar, lågklasser åk 3 uppåt

 

Dramaklubb

onsdagar, högklasser

arrangör: skolan

 

Musikteoriklubb

onsdagar, högklasser (tillades av sekreteraren efter mötet)

 

Matklubben, NoS

onsdagar, lågklasser åk 3 uppåt

arrangör: Norr om Stan

 

Legoklubbar på våren,

en eller flera grupper: åk 1-2, åk 3-6 etc

arrangör: HoS

Alena kontaktar Anna Schulz om huruvida kursen kunde marknadsföras under skoltid etc.

 

Scienceklubb, på våren

högklasser

arrangör: skolan

 

Nästa möte

 

6. Nästa möte hålls 16.11 kl 18 i skolans lärarrum

Artikel

Kort historik

16.12.2011 kl. 09:43