Åshöjdens Hem och Skola r.f.

PROTOKOLL 3/2017

Styrelsemöte 10.5.2017 klockan 18.00
Plats: Kati Stenius kontor, Lilla Robertsgatan 9

 

Närvarande:

Kati Stenius (ordförande)
Christina Granholm
Jonas Sundman
Heta Välimäki
 

1. Mötet öppnades 18.04

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Kunde konstateras att Vårjippot inte blev av.

4. Klubbverksamhet nästa år: Vi fick bra med svar till vår förfrågan och gick genom dem. Man kan konstatera att mest intresse fanns det för olika konstrelaterade klubbar och språkkurser. Kati tar kontakt med de föräldrar som själva erbjudit sig att dra en klubb, samt maila en serviceproducent som erbjudit en Lego blubb. Arbis kontaktas också.

5. Understöd till skolmusik. Hem och Skola betalar den 3000 euro som beviljats till Skolmusik av Tre Smeder.

6. Hem och skola dagen 29.9.2017. Vi har lovat ställ upp och har meddelat skolan.

7. Mötet avslutades klockan 19.30

Kati Stenius Jonas Sundman

 

PROTOKOLL 2/2017

Styrelsemöte 3.4.2017 klockan 18.00

Plats: Åshöjden skola

Närvarande:

Kati Stenius (ordförande)

Christina Granholm

Meliina Ruokonen (sekreterare)

Jonas Sundman

Heta Välimäki

Patrick Östermark

 

1. Mötet öppnades 18.04

 

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

3. Vårjippo 17.5. Heta mejlade alla klassföräldrar (18 st) om de är intresserade att ordna en vårjippo. Hon fick bara ett svar! Heta frågar ännu om ettor och tvåor skulle vara intresserade.

 

4. Klubbverksamhet nästa år

Jonas gör en förfrågan till föräldrarna om olika alternativ.

 

5. Traditioner: vi ska fundera dem nästa år.

 

6. Vi har 5517 eur på kontot idag. Vi har fått rekordmånga medlemsavgifter, 1035 st!

 

7. Understöd till skolmusik

Kati kollar om vi kan använda stakettpengarna. Beslutet via epost senare.

 

8. Hem och skola dagen 29.9.2017. Heta kollar. Diskuteras på nästa möte.

 

9. Sportdag för lågstadie

Vi hade beviljat 700 eur men ingen sportdag har ordnats. Christina kollar läget.

 

10. Mötet avslutades klockan 18.50.

 

 

PROTOKOLL 1/2017

 

Styrelsemöte 27.2.2017 klockan 18.00

Plats: Åshöjden skola

Närvarande:

Kati Stenius (ordförande)

Christina Granholm

Kristian Tikkanen

Meliina Ruokonen (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 18.05

 

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

3. Mötet beslutade att skriva av kontanta medel 146,48 eur i balansräkningen.
Styrelsen konstaterade att denna kontantkassa hängt med I bokföringen samt i
boksluten i några år och att den nuvarande styrelsen inte har fått reda på vart
den har förvunnit och därför nu skriver av den som en övrig utgift. Summan är
så liten att det inte är värt att börja utreda ärendet desto mera.

4. Klassföräldrakväll i januari

Önskemål:

Kontaktlista av klassens föräldrar -> OK

Traditionerna

Mera fritidsaktiviteter

Undervisning tillsammans för musik- och närskoleklassarna

 

5. Mötet beslutade att bevilja 475 eur till föreläsningar om entrepreneurskap för åttorna (4 x 75 min).

 

6. Vårjippo 17.5. om man hittar frivilliga föräldrar att ordna det. Heta sammankallar klassföräldrarna. Åhos kan ge pengar för en grill.

 

7. Klubbverksamhet nästa år

Matklubben fortsätter.

Drama och ordkonst, Kristian kollar.

Tyska klubben vid arbis.

Kodning, Christina kollar.

Vad kunde Norr om Stan erbjuda?

Man borde bjuda klubbar genast när skolan börjar eller hellre redan tidigare.

 

8. Stipendier

SFV och Tre smeder har deadline 28.2. Jonas har skrivit ansökningarna.

 

9. Mötet avslutades klockan 18.50

 

 

PROTOKOLL 6/2016

 

Styrelsemöte 24.10.2016

Närvarande:

Kati Stenius, ordförande

Christina Granholm

Jonas Sundman

Heta Välimäki

Patrick Östermark, Sekreterare

 

1. Mötet öppnades kl. 18.20

2. “Workshoppen”

     o Diskussion om “workshoppen” den 17.11. angående den nya läroplanen och kommunikation mellan hem och skola. Heta kontaktat HoS. Kati söker ett utomstående ”proffs” med till mötet.

     o Efter årskiftet, onsdagskväll 11.1.2017 resultatkväll.

     o Anmälningar till HoSÅ mail. Jonas gör formulär för anmälmningarna

3. Beslutade att bevilja pengar till Taimines teater, 825 € för hela skolan

4. Medlemsavgiften för detta år diskuterades. Skickas via Dolores på kansli till föräldrarnas e-post addresser. Avgiften är samma som förra året, dvs. 15 €

5. Skolmusikfestivalen i Vasa i Maj 2017. Kulturfonden beviljar pengar, ansökan i November via HoS. Musiklärarna Anna och Hanna, HoS och föräldrarna bereder ansökningarna. Jonas gör ansökningarna.

6. Konstaterades att HoS har inget FO-nummer, enbart föreningsnummer.

7. 100-års projektet diskuterades. Vi beslöt att vi inte deltar pga. resursbrist.

8. Jonas och Patrick träffas för att gå igenom ekonomin, historiska ansökningar och sas ”öronmärkta” medel för att få en klarhet i ansökta/utbetalda medel.

9. Vi beslöt att understöda Pizzakväll för sjuorna med 100-200 eur.

10. Mötet avslutades kl 19.35.

 

 

PROTOKOLL 5/2016

Styrelsemöte 26.9.2016

 

Närvarande:

Kati Stenius, ordförande
Christina Granholm
Meliina Ruokonen
Jonas Sundman
Patrick Östermark
Heta Välimäki, sekreterare

1. Arbetsfördelning inom styrelsen

Arbetsfördelningen inom styrelsen diskuterades. Om styrelsens arbetssätt beslöts att vi har möten oftare än den förra styrelsen och meddelar skolan i god tid om datumen.  Detta görs för att vi ska undvika beslutsfattande per e-post.

Allt material kommer att vara tillgängligt för alla styrelsemedlemmar. Vi sparar dokumenten på den gemensamma Google Driven. Ekonomin redogörs på varje möte och vi lägger protokollen på föreningens hemsida.

 

2. Hem och skola dagen den 30.9 i skolan   

Föräldrarna är välkomna med på lektionerna 30.9. HoS styrelsen har tyvärr inte möjlighet att ordna program för dagen.

Styrelsen beslöt att ordna ett HoS evenemang 17.11.

 

3. Ansökningar

Pro Juventute-> mars

SFV -> februari

Tre Smeder  -> ansökan för besök till vänskolan i Tyskland görs i september, Christina ansvarar

Kulturfonden -> november

Jonas förbereder en plan om ansökningsärenden till nästa möte

 

4. Klubbar

Norr om stan ordnar aktivt klubbar. Matklubben är populär och tyskan i Arbis har kört i gång.  En teaterklubb planeras.  Styrelsen beslöt att visa grönt ljus också för en filmklubb nästa vår.

Klubb i kodning – Jonas tar reda på till nästa möte

Sandels drar en klubb i musikteori

 

5. Verksamhetsplan

Styrelsen beslöt att vi vill ta en aktivare roll i verksamheten i skolan och inte endast fungera som en mellanhand i utdelning av stipendier eller annat stöd. Vårt mål är att ha mera verksamhet för alla och öka samhörighetskänslan.

 

6. Mötesdatum för skolåret. Vi träffas huvudsakligen i skolan.

24.10. klockan 18

28.11. klockan 18

16.1. klockan 18

13.2. klockan 18

3.4. klockan 18