PROTOKOLL 3/2014

Styrelsemöte 27.5.2014 klockan 17.30

Plats: Åshöjden, mediateket

Närvarande:

Niki Hamro

Nina Laaksonen

Meliina Ruokonen

Heidi Stenbacka-Monnberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

Mötet öppnades 17.34.

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Senaste mötets protokoll godkändes, Maggi skickar det till alla och Meliina lägger upp det på hemsidan.

Ekonomi: Vi har 10 000 euro varav 900 euro är egna pengar, resten är öronmärkta stipendier.

Styrelsen beslöt att bevilja 80 euro per högstadieklass, dvs. 720 euro till stipendier till eleverna.

Bokprojektet 500 euro: Jenni Hamro sköter projektet på hösten 2014. Musikklassernas beaktas.

Tre Smeder 5000: "fo?r att sto?da la?gerskolan fo?r a?rskurs sju samt fo?r att arbeta med integreringen av musikklasserna i deras nya skola". Summan betalas i sin helhet till skolans konto.

Brita Maria Rehnlund 3600: "fo?r att ko?pa ett flyttbart staket vilket skulle hindra bollar och barn fra?n att komma ut pa? den livligt trafikerade Sturegatan. Det a?r tyva?rr praktiskt sva?rt att förverkliga detta med ett fast staket. Det skulle beho?vas tio meter staket vilket kostar 762,60€ plus transport. Till ga?rden beho?vs det ocksa? tva? fo?rvaringsla?dor, 2x449€.

Niki för ärendet vidare.

Åshöjdens förskola börjar på hösten och kommer att finnas på Gökgränd. Just nu 16 barn anmälda dit. De behöver kanske hjälp med att få i gång föräldraverksamhet i förskolan. Vi är öppna till ett eventuellt samarbete.

Klubbverksamhet:

Det har kommit förfrågningar om klubbverksamhet i Åshöjden. Bland annat har Minervaföräldrar önskat Capoeira och Kottbyföräldrar spanska. Dessutom har det tidigare funnits bland annat matlagningsklubb i skolan. Man kunde också tänka sig en stafettkarnevalsklubb och en hejarklacksklubb. Det finns tre alternativa sätt att ordna klubbar:

Kontakta Norr om stan och kolla vad de kan ordna.

Ordna själv och sköta betalning med deltagaravgift. (Capoeria, spanka?)

Skolans klubbpengar, men de delas ut centralt och förutsättningen är att skolan står för 25% ur sin budget. De här klubbarna är kostnadsfria för deltagarna.

Ellinor har från och med hösten utnämna en klubbansvarig lärare från lärarkåren. Heidi lovade ta hand om klubbansvaret för ÅHoS del. Hon samlar en kärntrupp av föräldrar utanför styrelsen för att administrera klubbarna tillsammans med läraren.

Temakvällar nästa år diskuterades.

Det har kommit en förfrågan från Kottby om gemensam temakväll. Både Ellinor och styrelsen förhåller sig positivt till samarbetet. Borde eventuellt alla norra distriktets skolor bjudas in?

Maggi lovade kolla vilka traditioner Minervaföräldrar vill hålla fast vid?

Meliina lovade ta hand om koordineringen av temakvällar på skolan i de fall ÅHoS insats behövs. Nästa års temakvällar planeras i augusti.

Övriga ärenden:

Maggi är i kontakt med Minervaföräldrar angående intresse att ansluta sig till ÅHoS styrelse.

Ellinor behöver info till gula häftet på sidan 17, Maggi lovade kolla vad det handlar om.

Ellinor har föreslagit datum för årsmötet, styrelsen röstar på 11.9.

Årsmötesförberedelser per e-post så lång som det går.

Nästa möte hålls onsdag 13.8 klockan 17.30 i Mediateket i skolan.

Mötet avslutades 18.32.

 

 

PROTOKOLL 2/2014

Styrelsemöte 20.3.2014 klockan 17.00

Plats: Åshöjden


Närvarande:

Niki Hamro

Birgitta Eskelin-Mustonen

Pekka Ylikoski

Cevia Åhlberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

 

Mötet öppnades 17.13.

Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

Senaste mötets protokoll godkändes.

Hänt: Föräldrakväll, 5–6 personer på föredraget om spel, 10–12 personer på EHYT-info.

Ekonomi: 5 000 euro Tre Smeder, 500 Pro Juventute Nostra, 1 000 euro fria pengar. Av de här måste man betala medlemsavgift till Hem och skola och stipendier till skolavsluteningen (ca 600 euro pengar + bokstipendier). Har Hem och skola dessutom stött språkresan till Tyskland? Maggi kollar ännu med Svensk förening i Åggelby.

Kommande:

Förbundsmöte. Niki Hamro deltar och styrelsen beslöt att nominera Niki Hamro till förbundets styrelse. Niki, Pekka och Maggi undertecknar fullmakt.

2.4 klockan 18–20 ordnas Läsglädje, vad är det? Riktar sig till vuxna. Niki ber Ellinor sätta info via Wilma.

Höstens årsmöte brukar vara slutet av augusti eller början av september. Planeras på junimötet.

Övriga ärenden.

Bokprojektet planeras Jenny Hamro från Prakticum. Projektet skjuts upp till hösten 2014.

Nästa möte: 27.5 kl.17.30.

Mötet avslutades 17.58.

 

 

PROTOKOLL 1/2014

Styrelsemöte 23.1.2014 klockan 17.00

Plats: Åshöjden

Närvarande:

Niki Hamro

Meliina Ruokonen

Heidi Stenbacka-Monnberg

Pekka Ylikoski

Cevia Åhlberg

Maggi Lindberg (sekreterare)

 

1. Mötet öppnades 17.04

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Senaste mötets protokoll godkändes.

4. Hänt: Öppet hus 4.12 Vi var med, hjälpte med serveringen och presenterade föreningen.

5. Ekonomi:

Pekka presenterade det ekonomiska läget.

Efter påminnelsen har det kommit in en del medlemsavgifter. Nästa höst ska vi komma ihåg att sätta ut en uppmaning till medlemsbetalning efter årsmötet.

Ansökningar; Brita Maria Renlund inom januari, SFV ansökningstid 1–28.2.2014,

6- Kommande:

Legally Blond, ett sista ryck med biljettförsäljningen! Nu 10 biljetter kvar.

Den 27 februari ordnas en temakväll på skolan, Johan Palmén om spel + Ehyt om rusmedel. Elevkåren sköter försäljningen under temakvällen.

Bokprojektet för lågstadiet: Under eftistiden eller i samband med annat program som det passar in. Två målgrupper åk 1-2 och 3-6. Det behövs 10 personer som kommer och läser böcker. Idéer på vem? Hälften män: författare, musiker, illustratör, mormor eller morfar, elev från nian eller tian.

Stipendier våren 2014. Pekka kollar vilka stipendier som ansöktes.

Annat under våren? Musikklasserna? Vi har beviljats ett stipendium för integration av musikklasser. Lågstadieeleverna: en skoldag i Åshöjden? Workshops i de olika klassrummen, hussa, gymnastik, konst. Högstadieeleverna: Något annat, t.ex. äventyrbanan på Mjölbolsta?

Förra året gavs 800 euro stipendier. Skolan besluter om vem som får stipendier.

7. Nästa möte. Torsdag 6.3.2014

8. Mötet avslutades 18.20.

 

PROTOKOLL 11/2013

Styrelsemöte 5.11.2013 klockan 17.30

Plats: Café AlppiTori

Närvarande: Niki Hamro, Heidi Stenbacka-Monnberg, Maggi Lindberg (sekreterare)

 

Mötet öppnades 18.00.

1. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat men inte beslutfört. Vi bestämde ändå att hålla mötet och skicka protokollet per e-post till alla styrelsemedlemmar för godkännande.

2. Problematiken med att ÅHoS representerar både lägre och högre klasserna i skolan diskuterades och vi kom fram till att vi klarare måste särskilja på vilken verksamhet som behövs i de lägre och vilken som behövs i de högre klasserna. Vi beslöt att göra skilda planer för lägre och högre klasserna. De lägre klasserna är dessutom underrepresenterade i styrelsen och vi föreslår att vi skulle värva en lågstadieförälder med i styrelsen.

3. Skolan ordnar Öppet hus den 4 december 17–18 och vi föreslår att Hem och skola serverar glögg och pepparkakor när folk kommer. Vid serveringen delar vi ut klisterlappar där alla kan skriva in elevens namn, klass och eget namn. Vem av styrelsenedlemmarna kan ställa upp?

Niki föreslog dessutom att det samma kväll kunde ordnas föräldraprogram för åk 1–4, t.ex. HoS-förbundets föreläsare. Som tema föreslogs bland annat värderingar, värdegrunder, gemensamma regler och gränser eller samverkan mellan hemmen och skolan. Niki kontaktar Ellinor och kollar programmet.

4. Vi föreslår att reservera 50 biljetter till TaDams Legally Blonde för söndagen den 26 januari och sälja biljetter via skolan före julen. Försäljningen sker så att info skickas ut via Wilma, man köper biljetter genom att betala in summan på ÅHoS konto och får biljetterna vid dörren före föreställningen. Maggi kollar ännu åldersrekommendation, längd på föreställning, paus, servering. Hon kollar också med Pekka om betalningarna kan tas in på ÅHoS konto.

5. Den 23 januari ordnas ett infotillfälle för blivande sjuor. Vill Ellinor att vi har servering, mingel eller något annat? Niki kollar.

6. Den 27 februari ordnas en temakväll på skolan med program för åk 7–9. Vi diskuterade om det borde finnas program även för åk 1–6 och. Bland annat Johan Palmén från Folkhälsan föreslogs. Johan Palmén är utbildad specialbarnträdgårdslärare. Arbetar som datapedagog på Folkhälsans datatek. Har tidigare arbetserfarenhet som specialklasslärare (sammanlagt cirka 15 år) och har på nära håll följt med datorns intåg i barnens skolvardag och i fritiden.

7. Vi har tilldelats ett stipendium för lägerskolan på hösten 2014 och integrering av de nya musikklasseleverna och familjerna till Åshöjden. Vi planerar noggrannare hur pengarna ska användas på våren i samråd med rektor.

Nästa möte hålls 23.1 klockan 17–18.30.

 


Styrelsemöte 17.9.2013 klockan 17.15.
Närvarande:  Niki Hamro, Birgitta Eskelin-Mustonen, Meliina Ruokonen, Maggi Lindberg, Pekka Ylikoski och
Cevia Åhlberg
 
1. Mötet öppnades 17.30.

2. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

3. Arbetsfördelningen i den nya styrelsen fastslogs enligt följande:
         Niki Hamro, ordförande
         Maggi Lindberg, sekreterare
         Pekka Ylikoski, kassör
         Meliina Ruokonen, webbansvarig
         Cevia Åhlberg, lärarrepserentant
Till styrelsen hör därtill Birgitta Eskelin-Mustonen, Nina Laaksonen och Heidi Stenbacka-Monnberg.
Behovet av en separat stipendieansvarig diskuterades och ärendet tas upp på nästa möte på nytt.

 

3. Rutinerna inför det kommande året diskuterades.
Styrelsen beslöt att hålla fem möten, två på hösten och tre på våren. Vid behov kan även elektroniska möten hållas.
Före varje möte skickar ordförande en agenda för mötet, som styrelsemedlemmarna vid behov kan komplettera.
Styrelsen beslöt att protokollet får vara ett detaljerat arbetsredaskap där alla arbetsuppgifter och uppdrag antecknas. På ÅHoS webbsida publiceras en förkortad version av protokollet.

 

4. Hem och skola-grötfrukost 27.9.2013 kl. 8–9 planerades:
Heidi, Meliina och Niki kan ställa upp. Möjligen Nina.
Träff 7.40 på skolan för att koka te och kaffe. Kökspersonalen är på plats i skolan på morgonen. Kaffekokare och tekokare finns på skolan.
Ellinor ber om anmälningar via Wilma. Förra året ca 20 föräldrar.
Uppköp dagen före, tillsammans med hushållsläraren. Niki kan ställa upp om ingen annan hinner.
Cevia kollar vad som finns kvar i hem och skola-lådan och t.ex. tillgången till termosar.

 

5. Föräldrakvällar på skolan: Niki har diskuterat med Ellinor om möjliga föreläsningar under föräldrakvällen/arna
         4.12 Tema: Undervisning, läxor och bedömning
         27.2 tema: Välmående.
Styrelsens förslag på tema: Djupdykning i sociala medier. Borde delas upp i låg- och högstadiegrupp.
Niki fortsätter diskussionen med Ellinor och pejlar personer.

 

6. Stipendier och ekonomi
Birgitta sammanställer alla deadlines för stipendier som finns att söka 2013-2014. Det mest brådskande är Lisi Wahls stiftelse (DL 16.10.2013).
Pekka tar hand om att medlemsavgiftsblanketterna distribueras via skolan, påminnelse via Wilma. Sista betalningsdag 31 oktober. I november en påminnelse om medlemsavgiften.
Kontot är mer eller mindre tomt. Styrelsen beslöt att försöka få ihop en baskassa, så att vi har pengar att röra oss med.
Medlemsavgifterna har tidigare betalats som understöd till lägerskolan, resan till Tyskland, vänelever som kommer hit från Tyskland och stipendier. Styrelsen beslöt att vi inte kan dela ut alla pengar som understöd.
Styrelsemedlemmarna fick i uppdrag att fundera på olika sätt att samla in en baskassa till ÅHoS. Baskassan behöver inte vara större än 1000–2000 euro.

 

7. ÅHoS verksamhet under kommande året diskuterades.
Hem och skola vill satsa på att få in mera läsning i skolan på de olika stadierna. Hur ska det här göras?
På vilket sätt kan ÅHoS aktivera föräldrarna att vara med i skolans verksamhet på de olika stadierna?
Vad ska ÅHoS göra i början av hösten 2014 så att vi fångar upp de nya föräldrarna i skolan? Speciellt viktigt när musikklasserna flyttar in.
Alla i styrelsen funderar på de här tre frågorna och håller ögonen öppna för olika idéer.
Cevia frågar i lärarrummet vilka idéer och/eller hurdan hjälp lärarna/skolan skulle villa ha för att få in mera läsning i skolan.
Ärendena tas upp till behandling igen på nästa möte.

 

8. Övriga ärenden:
Niki föreslog att ÅHoS skulle kunna sälja biljetter till TaDams föreställning Legally Blond till eleverna och deras föräldrar. Maggi lovade ta reda på hur det fungerar i praktiken. Beslut om saken tas på nästa möte.

 

9. Nästa möte hålls 5 november klockan 17.30 i lärarrummet.

 

10. Mötet avslutades kl. 18.40.
 

 

 

ÅRSMÖTE torsdagen 5.9.2013 i skolans festsal

Närvarande: 83 personer (namnlista finns)

1. Mötet öppnades kl. 18.20

2. Till mötesordförande valdes Lena Sjöberg-Tuominen, till mötessekreterare Birgitta Eskelin-Mustonen, till protokolljusterare Maria Autio och Minna Wallius. Beslöts att protokolljusterarna vid behov agerar rösträknare.

3. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

4. Föredragningslistan godkändes.

5. Bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisorernas utlåtande presenterades av mötesordförande.

6. Bokslutet för verksamhetsperioden 2012-2013 fastställdes och styrelsen och andra redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet.

7. Verksamhetsplanen för 2013-2014 fastställdes. Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro. Mötesordföranden motiverade avsaknaden av budget.

8. Till styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2013-2014 valdes Niki Hamro, Nina Laaksonen, Maggi Lindberg, Heidi Stenbacka-Monnberg, Fartun Isse, Birgitta Eskelin-Mustonen, Meliina Ruokonen och Pekka Ylikoski. Niki Hamro valdes till ny ordförande efter avgående Lena Sjöberg-Tuominen.

9. Till verksamhetsgranskare valdes Jan Holmberg och till suppleant Päivi Huhta.

10. Inga övriga ärenden förelåg.

11. Mötet avslutades kl. 18.35.